Потопете се в празничното настроение с Philips! Изберете уреди за лични грижи сега.

Бизнес правила и условия

ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Отбелязвайки съответното поле във формуляра за поръчка, разположен на уебсайта, вие декларирате, че сте се запознали с тези принципи за защита на вашите лични данни, обработвани от компанията REDA, a.s.,Идентификационен номер на дружеството: 18828507, Hviezdoslavova 1456/55d , Slatina, 627 00 Бърно, Чехия, регистрирана в търговския регистър B 4396, проведено в Окръжния съд в Бърно, (наричано по-долу „Компанията“), като администратор на лични данни съгласно условията на акт № 18/2018 г. сб. относно защитата на личните данни и Регламент на Европейския парламент (наричан по-долу „DEPA“) и на Съвета № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 95/46 / ЕО (наричана по-долу само „GDPR“).

Цел, обхват на обработка на лични данни:

Дружеството обработва само точни лични данни, които е получило от Вас, като клиенти – купувачи, които правят поръчка на стоки от дружеството през уебсайта www.philips-eshop.bg, като дружеството събира и обработва само тези лични данни на клиентите за посочената цел, по-долу в посочения размер, за срока на договорните отношения между Дружеството и бизнес партньора, съответно за периода, неизбежно необходим след предоставяне на изпълнение съгласно сключените договорни отношения, но за най-дълъг период от 5, т.е. пет години от датата на предоставяне на данните (от обстоятелствата по делото не следва, че личните данни трябва да се обработват по-дълго време, например при забавяне на съдебни производства и др. .).

Компанията не обработва чувствителни лични данни.

Компанията обработва лични данни без съгласието на субектите на лични данни като цяло за тази цел:

изпълнение на договора за покупка, сключен между субекта на личните данни (клиента и купувача) и Дружеството (като администратор на лични данни и продавач) - виж статията. 6 параграф 1 буква б) GDPR; и
изпълнение на законови задължения, особено на задълженията, произтичащи от Дружеството съгласно Закон № 297/2008 Coll. относно защитата срещу легализирането на доходи от престъпна дейност и финансиране на тероризма (наричан по-долу „Закона за борба с изпирането на пари“), евентуално произтичащи от други правни разпоредби; и
с цел разрешаване на евентуални претенции на клиента (купувача) поради неправилно изпълнение на стоките, доставени на клиента от Дружеството и с цел възможна процесуална защита срещу неразрешени претенции на клиенти, произтичащи от договорните отношения, сключени между клиента и Дружеството чрез уебсайтът

Субекти на защита на личните данни

Клиенти на Компанията

Целта на обработването на лични данни от тези субекти е да се гарантира изпълнението на договора, сключен между клиента на Дружеството и Дружеството чрез уебсайта www.philips-eshop.bg, като правните основания за обработване са основанията, посочени в чл. Аз на тези принципи.

Дружеството обработва личните данни на субектите от тази категория в следния обхват: име, фамилия, длъжност, e-mail, телефонен номер, адрес за доставка.

III. Източници на лични данни

Компанията получава лични данни директно от субектите на данни като част от формуляра за поръчка при сключване на договора. Дружеството информира засегнатите лица кога предоставянето на лични данни е необходимо за установяване на сътрудничество и кога, напротив, то е доброволно, но предоставянето на такива лични данни ще улесни взаимната комуникация между субекта на данните и Дружеството и ще направи предоставянето на услуги значително по-ефективно.

Сигурност на личните данни

Фирмата гарантира сигурността на личните данни в зависимост от оценката на конкретните рискове. Дружеството е предприело и мерки за предотвратяване на неоторизиран или случаен достъп до лични данни, тяхната промяна, унищожаване или загуба, неоторизирано прехвърляне, обработване, както и други злоупотреби. Достъп до лични данни имат само упълномощени лица, които са упълномощени да работят с лични данни. Служителите са инструктирани за боравене с лични данни и подлежат на система за вътрешен контрол, както и на задължението за поверителност. Личните данни са защитени в максималната възможна степен с помощта на съвременни технологии, които отговарят на нивото на техническо развитие и степента на риск от злоупотреба. Компанията поддържа технически и организационни мерки, които предотвратяват злоупотреба, повреда или унищожаване на лични данни от придобиването им до премахването им.

Обработващи и получатели на лични данни

Приоритет на Дружеството е да не предоставя лични данни на трета страна за други цели, които не са свързани с предоставянето на услугите на Дружеството. Личните данни обаче могат да бъдат прехвърляни на други лица в допълнение към Компанията и нейните служители с цел осигуряване на целите, описани по-горе:

на субекти, които упражняват своите правомощия – личните данни се предоставят с цел изпълнение на законови задължения от страна на Дружеството
лица, които осигуряват прилагането на закона и правоприлагащите органи или други органи, които прилагат закона в рамките на тяхната юрисдикция
на друг администратор - личните данни се предоставят с цел изпълнение на договорни задължения

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ЧАСТ "А" ОТ БИЗНЕС УСЛОВИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО СА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Основни положения

1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу „ОУ“) уреждат отношенията между страните по договора за покупко-продажба, сключен чрез онлайн магазина, където от една страна е дружеството обработвани от компанията REDA, a.s.,Идентификационен номер на дружеството: 18828507, Hviezdoslavova 1456/55d , Slatina, 627 00 Бърно, Чехия, регистрирана в търговския регистър B 4396, проведено в Окръжния съд в Бърно,(наричан по-долу „Продавач“) и от друга страна купувачът е потребителят.

Данни за контакт с продавача:

e-mail:info@philips-eshop.bg

1.2. По смисъла на тази част от общите условия купувачът означава потребителят.

1.3. По смисъла на настоящите условия, потребител е физическо лице, което при сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба не действа в рамките на своята стопанска дейност, служба или професия.

1.4. Купувачът като потребител при поръчка посочва име, фамилия, адрес по местоживеене, телефонен номер, имейл за контакт.

1.5. Страните по договора се съгласяват, че като постави отметка в квадратчето преди да изпрати поръчката на продавача, купувачът потвърждава, че е съгласен, че тези общи условия и техните условия ще се прилагат към всички договори за покупка, сключени на всеки уебсайт за електронна търговия, управляван от продавач. въз основа на който продавачът ще достави на купувача стоките, представени на въпросния уебсайт (наричан по-долу „договор за покупко-продажба“) и за всички отношения между продавача и купувача, възникващи по-специално при сключването на договор за покупка и рекламация на стоки.

1.6. Общите условия са неразделна част от договора за покупка. В случай, че продавачът и купувачът сключат писмен договор за покупко-продажба, в който се споразумяват условия, различни от общите условия, клаузите на договора за покупко-продажба имат предимство пред общите условия.

1.7. Списъкът със стоки на всеки уебсайт за електронна търговия, управляван от продавача, е каталог на нормално доставени стоки и продавачът не гарантира незабавната наличност на всички изброени стоки. Наличността на стоките ще бъде потвърдена за купувача въз основа на въпроса на купувача.

 

Уведомяване преди сключване на договора за Купувача-Потребител

 

2.1. Продавачът информира Купувача Потребител,

а) разходите за средства за комуникация на дълги разстояния не се различават от основната тарифа (в случай на интернет и телефонна връзка според условията на оператора на Купувача, Продавачът не начислява допълнителни такси, това не се отнася за договорен транспорт, ако е приложим);
b) изисква плащане на покупната цена, преди Купувачът да поеме изпълнението от Продавача, или задължението за плащане на аванс или подобно плащане, свързано с изискванията на Купувача за предоставяне на конкретни услуги, ако такива са заявени и предоставени;
в) Продавачът не сключва договор, чийто предмет е повторно изпълнение, а ако посредничи при такива договори, доставчикът на даденото изпълнение обявява най-краткия срок, за който договорът ще обвързва страните, включително данни за цената или методът за определянето му за периода на сетълмент, който винаги е един месец, ако тази цена е постоянна;
г) в случай на лицензионни договори, сключени за неопределен срок, цената на лиценза се договаря за целия срок на лиценза, освен ако не е посочено друго;
д) цените на стоките и услугите са посочени на уебсайта, управляван от Продавача, включително ДДС, включително всички такси, определени от закона, но разходите за опаковане и доставка на стоките варират в зависимост от избрания метод и доставчиците на транспорт и начина на плащане за поръчката; Талоните за отстъпка не могат да се комбинират с други талони за отстъпка
f) Купувачът има право да се откаже от договора (освен ако не е посочено друго по-долу) в рамките на период от 30 дни, който изтича, ако
еа) договор за покупка от датата на получаване на стоките,
еб) договор, чийто предмет е няколко вида стоки или доставка на няколко части, от датата на приемане на последната доставка на стоки, или
ев) договорът, чийто предмет е редовната повторна доставка на стоки, от датата на приемане на първата доставка на стоки

като има предвид, че това оттегляне трябва да бъде изпратено до адреса на Продавача или до имейл адреса на Продавача,

ж) Купувачът не може да се откаже от договора:
ga) за предоставяне на услуга, ако предоставянето й е започнало с изричното съгласие на потребителя и потребителят е декларирал, че е надлежно информиран, че с изразяването на това съгласие губи правото да се откаже от договора след пълното предоставяне на услуга и ако е извършено пълното предоставяне на услугата,
gb) продажбата на стоки или предоставянето на услуга, чиято цена зависи от движенията на цените на финансовия пазар, върху които продавачът не може да повлияе и които могат да възникнат по време на периода за отказ,
жв) продажба на стоки, изработени според специалните изисквания на потребителя, стоки, изработени по мярка или стоки, предназначени специално за един потребител,

Покупна цена

4.1. Всички цени са по договаряне. Онлайн магазинът е с винаги актуални и валидни цени.
4.2. Купувачът е длъжен да заплати на продавача покупната цена на стоките, уговорена в договора за покупка и/или съгласно ценовата листа на продавача, валидна към момента на сключване на договора за покупка, включително разходите за доставка на стоките (по-нататък наричана "покупна цена").
4.3. Купувачът е длъжен да заплати на продавача покупната цена за уговорената стока в срока съгласно договора за покупка, но най-късно при приемане на стоката.
4.4 Продавачът не изисква депозит или друго подобно плащане от Купувача.
4.5. Купувачът приема, че може да има случаи, когато договорът между Продавача и Купувача не е сключен, особено в случаите, когато Купувачът поръчва стоки на цена, публикувана по погрешка поради дефект във вътрешната информационна система на Продавача или грешка на персонала на Продавача. В такъв случай продавачът има право да се откаже от договора за покупка, дори след като купувачът е получил имейл, потвърждаващ поръчката му, за което продавачът уведомява купувача без неоправдано забавяне. Примери за това, когато може да възникне погрешно публикувана цена, са главно следните:
• цената на стоките е неправилна на пръв поглед (напр. не взема предвид покупната цена или обичайната цена на стоките);
• една или повече цифри остават или липсват от цената на стоката;
4.6. Разходите, свързани с монтажа и демонтирането на стоките, не са включени в покупната цена на стоките и продавачът не е длъжен да предостави тези услуги на купувача.
4.7. Таксата за рециклиране се показва отделно за всяко електрическо устройство и също така е посочена в данъчния документ за купувача.

Условия за плащане

5.1. Продавачът приема следните условия на плащане:
а. плащане с карта по време на покупка,
б) плащане през интернет интерфейса на банката,
в. плащане с MasterCard или Visa през портала за интернет разплащания,
5.3. Продавачът има право да изиска заплащане на цялата покупна цена, преди да изпрати стоките на Купувача.
5.4. Имуществените щети, възникнали след като рискът от имуществени щети е преминал върху Купувача, не засягат задължението му да заплати покупната цена, освен в случай, че Продавачът е причинил щетата, като е нарушил задължението си.

 

Условия за доставка

6.1. Продавачът осигурява транспорт само в рамките на територията на Република България. Ако Купувачът желае да изпрати стоките в чужбина, не е възможно да се извърши транспортът по този начин. Във всеки случай, договорните отношения, когато купувачът е чужденец, ще се уреждат от словашката правна система, а в случай на спор съдът в България ще има местна и материална юрисдикция.

6.2.

Стоките могат да бъдат изпратени на Купувача с куриерска фирма ЕКОНТ Експрес/СПИДИ

 Цените за доставка:

до офис на Еконт/СПИДИ - 8 лв.

до посочен от Вас точен адрес/личен адрес - 12лв.

БГ СПИДИ/ЕКОНТ. При поръчка над 200 лв. доставката е безплатна.
Цената включва доставка и опаковка.

 

6.3. Доставката се разпределя според наличността на продуктите и оперативните възможности на Продавача, извършва се във възможно най-кратък срок, обикновено в рамките на 3-5 работни дни от потвърждението на поръчката. В изключителни случаи срокът за доставка може да бъде по-дълъг, за което купувачът ще бъде уведомен на посочения имейл. Доставката не включва монтаж на артикула за изпълнение.
6.4. Купувачът е длъжен да провери състоянието на пратката (брой опаковки, изправност на лентата с фирменото лого, повреда на кутията) при превозвача веднага при доставката съгласно приложената транспортна бележка. Купувачът има право да откаже приемането на пратка, която е например непълна или повредена. Ако Купувачът поеме повредената пратка от превозвача, е необходимо повредата да бъде описана в приемо-предавателния протокол на превозвача.

Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно направете рекламация на куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.


6.4a. Непълна или повредена пратка трябва да бъде докладвана незабавно по електронна поща на адрес info@philips-eshop.bg, трябва да се изготви протокол за щета с превозвача и да се изпрати на Продавача по електронна поща или по пощата без неоправдано забавяне. Допълнителна рекламация на непълнота или външна повреда на пратката не лишава Купувача от правото на рекламация на стоката, но Купувачът е длъжен да докаже, че стоката вече е имала претендираните дефекти към момента на получаване.


6.5. В случай, че по причини от страна на Купувача е необходимо стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоките, или разходи, свързани с друг метод на доставка.
6.6. Ако Продавачът трябва да изпрати стоките, той ще предаде стоките на Купувача, като ги предаде на първия превозвач за транспорт за Купувача и ще даде възможност на Купувача да упражни правата от договора за транспорт срещу превозвача, Продавачът ще предаде стоката на Купувача веднага щом стоката му бъде предадена от превозвача.
6.7. Продавачът ще предаде на Купувача обекта на покупката в договореното количество, качество и дизайн.
6.8. Ако не е уговорено как да бъдат опаковани стоките, Продавачът ще опакова стоките според митниците; ако не са, тогава по начин, необходим за запазване и защита на стоките. Продавачът подготвя стоките за транспорт по същия начин.
6.9. Рискът от увреждане на имуществото преминава върху Купувача при приемане на стоките от Купувача.
6.10. При забава за приемане на стоката, другата страна има право да продаде стоката по подходящ начин след предварително уведомяване по сметката на закъснелата страна, след предоставяне на закъснелата допълнителен разумен срок за приемане. Това важи и ако страната е в забава с плащането, от което зависи доставката на стоките.

 

VII. Отговорност за грешки, гаранция, рекламации
7.1. Стоката е дефектна, ако не притежава уговорените свойства. За недостатък се счита и изпълнението на други стоки и недостатъци в документите, необходими за ползването на стоките. Продавачът носи отговорност пред Купувача, че стоките са без дефекти при получаване. По-специално, Продавачът е отговорен пред Купувача, че към момента, в който Купувачът е поел стоките,
а) стоките имат свойствата, договорени от страните, а ако няма споразумение, също и свойствата, които Продавачът или производителят са описали или които Купувачът е очаквал по отношение на естеството на стоките,
б) стоките са подходящи за целта, за която Продавачът е посочил използването им или за които стоките от този вид обикновено се използват,
в) е стоката в съответното количество, мярка или тегло
г) стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби
7.2. Правото на купувача от недостатъчно изпълнение се основава на дефект, който стоката има, когато рискът от повреда преминава върху купувача, въпреки че той става явен едва по-късно. Правото на Купувача се основава и на по-късно възникнал недостатък, който Продавачът е причинил при нарушаване на задължението си.
7.3. Продавачът носи отговорност за грешки в стоките и купувачът е длъжен незабавно да предяви рекламация на продавача в съответствие с валидния ред за рекламации. Информацията за сервизните пунктове за гаранционно и следгаранционно обслужване е посочена на гърба на гаранционната карта, или ще бъдат предоставени на купувача при поискване по телефон или имейл, ако е необходимо.

7.4. Обработването на рекламациите е предмет на валидната Процедура за рекламации, публикувана на уебсайта на продавача www.philips-eshop.bg. С щракване върху квадратчето, преди да изпрати поръчката на продавача, купувачът потвърждава, че е прочел Процедурата за рекламации и е съгласен с нея в нейната цялост, като същевременно потвърждава, че е надлежно информиран за условията и начина за рекламиране на стоки, включително информация за това къде може да се направи рекламацията и за извършването на гаранционни ремонти в съответствие  за защита на потребителите.

7.5. Процедурата за рекламация се прилага за стоки, закупени от купувача от продавача под формата на електронна търговия на уебсайта на електронната търговия на продавача.

7.6. Процедурата за рекламация в този формуляр е валидна за всички бизнес случаи, освен ако не са договорени други гаранционни условия.

7.7. По време на гаранционния период, клиентът има право на безплатно отстраняване на дефекта след представяне на стоката, включително аксесоари, документация и инструкции, на упълномощен представител на продавача заедно с гаранционния сертификат, или доказателство за плащане.

7.8. Ако стоките показват дефекти, Купувачът има право да предяви рекламация в съответствие от закона чрез предаване на стоката на лице, упълномощено от производителя на стоката за извършване на гаранционен ремонт (наричано по-долу „определеното лице“). Списъкът на посочените лица е даден в гаранционната карта или се изпраща на купувача по негово искане от продавача или се публикува на уебсайта на продавача www.philips-eshop.bg. След това купувачът попълва формуляр за рекламация и го предава както на продавача, така и на посоченото лице. Формата на формуляра се определя от продавача и моделът му се поставя на уебсайта на продавача. Купувачът е длъжен да посочи точно вида и степента на недостатъците на стоката във формуляра. Процедурата за рекламация на стоки започва в деня, когато са изпълнени всички следните условия:

а) доставка на попълнения формуляр за рекламация от купувача до продавача и посоченото лице,
б) доставка на рекламираната стока от купувача на посоченото лице, освен ако купувачът и продавачът не са се договорили друго,
в) доставка на кодове за достъп, пароли и др. към стоката от купувача към продавача и посоченото лице.

7.9. Купувачът е длъжен да рекламира дефекти на стоката пред продавача без неоправдано забавяне, в противен случай купувачът губи правото си срещу продавача да отстрани дефекта безплатно.

7.10. Продавачът или упълномощено лице ще издаде на купувача потвърждение за предявяване на рекламация за стока в подходяща форма, избрана от продавача, например под формата на имейл или писмено, в което той е длъжен да посочи точно дефекти на стоките в съответствие Закона и инструктира потребителя относно правата му, които произтичат Гражданския кодекс. Ако рекламацията е направена чрез дистанционна комуникация, продавачът е длъжен незабавно да достави потвърждението на рекламацията на купувача; ако не е възможно потвърждението да бъде доставено незабавно, то трябва да бъде доставено без неоправдано забавяне, но най-късно заедно с доказателството за обработка на иска; не е необходимо да се доставя потвърждение за прилагането на рекламацията, ако купувачът има възможност да докаже прилагането на рекламацията по друг начин.

7.11. Въз основа на решението на купувача, което той прилага от правата си в съответствие Гражданския кодекс, продавачът или определено лице е длъжен да определи метода за уреждане на рекламацията съгласно  от закона незабавно, в по-сложни случаи в рамките на 3 дни от началото на процедурата по рекламация, в основателни случаи, особено ако се извършва комплексна техническа оценка на състоянието най-късно до 30 дни от датата на започване на процедурата по рекламация. След определяне на начина на разглеждане на рекламацията, продавачът или упълномощеното лице ще разгледа рекламацията незабавно, в обосновани случаи рекламацията може да бъде разгледана и по-късно. Разглеждането на жалбата обаче не може да отнеме повече от 30 дни от датата на подаване на жалбата. След изтичане на срока за разглеждане на рекламацията, потребителят има право да се откаже от договора или има право да замени стоката с нова. Продавачът уведомява купувача за края на процедурата по рекламация и резултата от рекламацията във формата, уговорена между двете договарящи се страни (e-mail и препоръчано писмо), като в същото време протоколът за рекламация ще бъде доставен на купувача заедно с стоките.

7.12. Отговорността за грешки и гаранцията не важат за грешки, за които продавачът е бил уведомен при сключването на договора или за които, като се вземат предвид обстоятелствата, при които е сключен договорът за покупка, е трябвало да знае.

7.13. Продавачът винаги може да замени дефектния артикул с безупречен, вместо да отстранява дефекта, ако това не създава сериозни затруднения на купувача.

7.14. Правото на безплатен гаранционен ремонт изтича:

а) като не предоставите гаранционната карта, аксесоарите или документацията на продукта,
б) неотчитане на очевидни грешки при приемане на стоката,
в) изтичане на гаранционния срок на стоката,
г) механични повреди на стоките, причинени от купувача,
д) използване на стоките при условия, които не съответстват на естествената среда поради тяхната влажност, химически и механични въздействия,
е) непрофесионално боравене, боравене или пренебрегване на стоките,
g) повреда на стоките поради прекомерно натоварване или използване в противоречие с условията, посочени в документацията,
з) общи принципи, технически стандарти или разпоредби за безопасност, валидни в Словашката република,
i) повреда на стоките поради неизбежни и/или непредвидими събития,
й) повреда на стоките от случайно повреждане и случайно повреждане,
к) от непрофесионална намеса, повреда по време на транспорт, повреда от вода, пожар, статично или атмосферно електричество или друго непреодолима сила,
л) намеса в стоките от неоторизирано лице.

7.15. Гаранцията не покрива нормалното износване на артикула (или неговите части), причинено от употреба. Следователно по-краткият живот на продукта не може да се счита за дефект.

7.16. В случай, че стоката при приемане от купувача не е в съответствие с договора за покупка (т.нар. противоречие с договора за покупка), купувачът има право да изиска от продавача възстановяване на стоката до състоянието, съответстващо на покупката. договор безплатно и без неоправдано забавяне, според изискванията на купувача или чрез замяна на стоките, или чрез техния ремонт. Ако такава процедура не е възможна, купувачът може да поиска разумна отстъпка от цената на стоката или да се откаже от договора. Това не важи, ако купувачът е знаел за нарушение на договора за покупка преди да поеме стоките или сам е причинил нарушението на договора за покупка. За несъответствие с договора за покупко-продажба, проявено в шестмесечен срок от датата на получаване на стоката, се счита несъответствие, съществуващо при нейното получаване, ако това не противоречи на естеството на стоката или ако не може да се докаже противното. В случай на несъответствие между стоката и договора, потребителят има право на така нареченото споразумение за коригиране, а именно: а) безплатно привеждане на потребителската стока в състояние, съответстващо на договора, чрез ремонт б) чрез адекватно намаление на покупната цена в) заместваща доставка на стоки г) чрез отказ от договора

7.17. Продавачът е длъжен да обработи рекламацията и да прекрати рекламационната процедура по един от следните начини: а) чрез предаване на ремонтирани стоки, б) чрез размяна на стоки, в) чрез връщане на покупната цена на стоката, г) чрез плащане на разумна отстъпка от цената на стоките, д) с писмена покана за поемане на посоченото от продавача изпълнение, е) обосновано отхвърляне на рекламацията на стоката.

7.18. Продавачът е длъжен да издаде на купувача писмен документ за начина на определяне на начина за обработка на рекламацията и за обработката на рекламацията най-късно до 30 дни от деня на предявяване на рекламацията по пощата или куриер. или доставчик на услуги за доставка или чрез електронна поща.

7.19. Гаранционният срок е 24 месеца (освен ако за конкретни случаи не е посочен друг гаранционен срок) и започва да тече от деня на получаване на стоката от купувача.

7.20. Първо, потребителят може да поиска от продавача безплатен ремонт или безплатна доставка на потребителски стоки. Купувачът има право да замени стоките само ако това не е непропорционално поради естеството на дефекта. Оторизираният сервизен център ще реши дали дефектът е пропорционален под формата на писмена оценка на дефекта. Въз основа на това решение ще бъдат предприети последващи действия съгласно закона.

 VIII. Отказ от договора Отказ от договора от страна на Купувача - потребител

8.1. Купувачът, ако е потребител, има право съгласно разпоредбите  от Закона за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние или договор, сключен извън помещенията на продавача. и относно изменението и допълнението на някои закони да се откаже от договора без да посочва причина в срок от четиринадесет дни. Срокът по изречение първо тече от датата на сключване на договора и ако се отнася до него
а) договор за покупка, от датата на получаване на стоките,
б) договор, чийто предмет е няколко вида стоки или доставка на няколко части, считано от датата на приемане на последната доставка на стоки.
8.2. Продавачът дава възможност на Купувача, ако е потребител, да се откаже от договора, като попълни и изпрати образец на формуляр за отказ от договора на уебсайта, като по този начин Продавачът ще потвърди на Купувача, ако е потребител, приемането му в текстов вид без неоправдано забавяне. Освен това отказът от договора може да бъде изпратен на адреса на управление на Продавача или на имейл адреса на Продавача.
8.3. Ако Купувачът се откаже от договора, той е длъжен да изпрати или предаде на Продавача без неоправдано забавяне, не по-късно от четиринадесет дни от отказа от договора, стоките, които е получил от Продавача, за своя сметка, на адрес :

ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO)

Офис ЕКОНТ РУСЕ ДРУЖБА

Номер на поръчка

бул.Васил Левски 4

РУСЕ 7000 

Срокът по изречение първо се счита за спазен, ако стоката е предадена за транспорт не по-късно от последния ден на срока. Вие ще поемете преките разходи, свързани с връщането на стоките.

8.4. Купувачът следва да върне стоката окомплектована, с пълна документация, ненарушена, чиста,  с оригинална опаковка, в състоянието и стойността, в които стоката е получена. Ако върнатите стоки са непълни или повредени, продавачът може да намали покупната цена със съответната сума.

8.5. Купувачът носи отговорност пред Продавача само за намалението на стойността на стоката, настъпило в резултат на боравене със стоката по начин, различен от необходимото за боравене с нея с оглед на нейното естество и характеристики.
8.6. Ако Купувачът се откаже от договора, Продавачът му връща без неоправдано забавяне, най-късно до четиринадесет дни от отказа от договора, получените от него стоки по договора по същия начин, по който ги е получил от Купувач.

8.7. Ако Купувачът се откаже от договора, Продавачът не е длъжен да върне получените средства на Купувача, преди Купувачът да му предаде стоката или да докаже, че е изпратил стоката на Продавача.
8.8. Купувачът не може да се откаже от договора или да иска доставка на нова стока, ако не може да върне стоката в състоянието, в което я е получил. това не важи
а) ако е настъпила промяна в състоянието в резултат на проверка с цел откриване на дефект на стоката,
б) ако Купувачът е използвал стоката преди да бъде открит дефектът,
в) ако Купувачът не е причинил с действие или бездействие невъзможността за връщане на стоките в непроменен вид.
8.9. Ако Купувачът не съобщи в срок за дефект на стоката, той губи правото да се откаже от договора.


8.10. Купувачът не може да се откаже от договора, чийто предмет е:

а) продажба на стоки, изработени според специалните изисквания на потребителя, промишлени стоки
б) изработени по поръчка или стоки, предназначени специално за един потребител,
в) продажба на звукозаписи, видеозаписи, аудио-визуални записи, или
г) компютърен софтуер, продаван в защитна опаковка, ако потребителят използва тази опаковка
д) продажба на стоки, затворени в защитна опаковка, които не са подходящи за връщане поради опазване на здравето или хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била повредена след доставката, например стоки за грижа за зъбите, аксесоари за самобръсначки и др.

 

Отказ от договора от страна на Продавача

9.1. Продавачът има право да се откаже от договора за покупка поради изчерпване на складовите наличности, липса на наличност на стоките или ако производителят, вносителят или доставчикът на стоките, уговорени в договора за покупка, е спрял производството или също е направил сериозни промени, които направи невъзможно изпълнението на задълженията на продавача, произтичащи от договора за покупка или поради непреодолима сила, или ако, дори след като е положил всички усилия, които могат да се изискват от него, той не е в състояние да достави стоките на клиента в рамките на периода определена от настоящите условия или на цената, посочена в онлайн магазина. Продавачът е длъжен незабавно да уведоми купувача за това обстоятелство и да му върне вече платения депозит за стоката, уговорен в договора за покупка, в срок от 14 работни дни от уведомлението за отказ от договора чрез превод по сметка, посочена от купувача, освен ако страните не се споразумеят за друго. Продавачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба, дори ако купувачът не е поел стоката в рамките на пет работни дни от датата, на която купувачът е бил длъжен да поеме стоката.

  9.2. Продавачът има право да се откаже от сключения с клиента договор и при очевидна грешка в цената на стоката (т.е. цени, които са ясно различни от обичайната цена за този вид/тип стока). За очевидна грешка в цената на стоката се счита например неправилно посочване на първите три цифри вместо четири; една цифра по-ниска цена (напр. една цифра "изпада" при посочване на цената); очевидно ниска цена на стоката (напр. 50% по-ниска цена от обичайната за този вид и вид стока, без да е посочено, че стоката е на разпродажба или друга отстъпка); и други очевидни печатни грешки, очевидни грешки в описанието на продукта, изображението и др., или в случай на очевидно погрешна грешка в информацията, предоставена от оператора на клиентския център. Ако купувачът вече е заплатил част или цялата покупна цена, тази сума ще му бъде върната в рамките на 14 работни дни от съобщението за отказ от договора по същия начин, по който потребителят е платил. Горепосочените разпоредби се прилагат аналогично и при анулиране на поръчка и също се прилагат аналогично при деклариране на размера на отстъпката за различни отстъпки или маркетингови промоции.

9.3. Ако Купувачът вече е платил част или цялата покупна цена, тази сума ще бъде преведена обратно по неговата сметка или адрес възможно най-скоро след като Продавачът се оттегли от договора за покупка.

 

Информационна сигурност и защита
10.1. При поръчка на стоки купувачът е длъжен да предостави вярна информация. Данните, предоставени от Купувача при поръчка на стоките, се считат за верни от Продавача.

10.2. Продавачът декларира, че всички лични данни са поверителни, ще бъдат използвани само за изпълнение на договора с Купувача и маркетинговите действия на Продавача и няма да бъдат разкривани по друг начин, предоставяни на трета страна и др. с изключение на ситуацията, свързана с дистрибуция или плащане, свързано с поръчаните стоки (обявяване на име и адрес за доставка). Продавачът процедира по такъв начин, че субектът на данните да не претърпи вреди на правата си, по-специално правото на запазване на човешкото достойнство, и също така се грижи за защита срещу неразрешена намеса в личния и личния живот на субекта на данните. Личните данни, предоставени доброволно от Купувача на Продавача с цел изпълнение на поръчката и маркетинговите действия на Продавача, се събират, обработват и съхраняват в съответствие с приложимите закони на Словашката република. Купувачът дава съгласието си на Продавача за събиране и обработване на лични данни в размер на: име и фамилия, адрес на живеене, електронен адрес, телефонен номер за целите на изпълнение предмета на сключения договор за покупко-продажба и използване за Маркетингови цели на Продавача (по-специално за изпращане на бизнес съобщения, телемаркетинг, SMS), до момента на неговото писмено изявление за несъгласие с тази обработка, изпратено на адрес REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, CZ. В този случай за писмено изявление се счита и електронен формуляр. Купувачът има право на достъп до личните си данни и право да ги коригира, включително право да поиска обяснение и коригиране на грешно състояние и други законови права върху тези данни. Продавачът може да упълномощи трето лице като обработващ личните данни на Купувача. Личните данни ще бъдат обработвани за неопределено време. Личните данни ще бъдат обработвани в електронен вид по автоматизиран начин или в печатен вид по неавтоматизиран начин.

Заключителни разпоредби

11.1. Извънсъдебното разглеждане на рекламациите на Купувачите се осигурява от Продавача чрез електронен адрес info@philps-eshop.bg Информация за разглеждане на жалбата на Купувача ще бъде изпратена от Продавача на имейл адреса на Купувача.
11.2. Тези условия са валидни за всички договори за покупко-продажба, сключени между Продавача и Купувача. Продавачът си запазва правото да променя общите условия. Въпреки това, продавачът не може да промени тези условия без съгласието на купувача, ако договорът за покупка вече е сключен. Такъв Купувач се подчинява на условията, валидни към датата на сключване на договора за покупка, освен ако страните по договора не се договорят друго.
11.3. Продавачът си запазва правото да променя тези общи условия. Задължението за писмено уведомяване за промени в настоящите общи условия се изпълнява чрез публикуването им на сайта на електронния магазин на продавача. Въпреки това, валидно сключен договор се ръководи от общите търговски условия към момента на сключването му.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ЧАСТ „Б” ОТ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ ДЕЙСТВИЕ ЗА ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Основни положения

1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу „ОУ“) уреждат отношенията между страните по договора за покупко-продажба, сключен чрез онлайн магазина, където от една страна е от компанията REDA, a.s.,Идентификационен номер на дружеството: 18828507, Hviezdoslavova 1456/55d , Slatina, 627 00 Бърно, Чехия, регистрирана в търговския регистър B 4396, проведено в Окръжния съд в Бърно, като продавач (наричан по-долу „Продавач“) и от друга страна е купувачът, който не е потребител, чийто предмет е покупко-продажба на стоки в Интернет сайта за електронна търговия на продавача.

Данни за контакт с продавача:

e-mail: info@philips-eshop.bg

 

1.2. Купувач, по смисъла на тази част от Общите условия за търговия, означава предприемач или лица, които не са потребители (наричани по-долу „юридическо лице“).

1.3. По смисъла на настоящите Общи условия търговец е лице, вписано в търговския регистър; лице, което извършва дейност въз основа на търговска лицензия; лице, което извършва дейност въз основа на лиценз, различен от лиценз за търговска дейност съгласно специални разпоредби; физическо лице, което извършва земеделско производство и е регистрирано по специален правилник.

1.4. При подаване на поръчка купувачът като предприемач посочва името на своята фирма, седалище (място на дейност)ЕИК, ДДС телефонен номер, имейл за контакт на лицето, действащо от името на предприемача.

1.5.. Купувачът - предприемач потвърждава, че условията на гаранцията, както и самата процедура за рекламация, регламентирана в настоящите Общи условия, част "Б", може да се различават от тези в Част "А" на търговските условия. за потребителите.

1.6. Страните по договора са се споразумели, че с изпращането на поръчка до продавача, купувачът потвърждава, че е съгласен, че тези общи условия и техните условия ще се прилагат към всички договори за покупка, сключени на всеки уебсайт за електронна търговия, управляван от продавача, на въз основа на което продавачът ще достави на купувача стоките, представени на въпросния уебсайт (наричан по-долу „договор за покупко-продажба“) и за всички отношения между продавача и купувача, възникващи по-специално при сключване на договор за покупко-продажба и рекламация на стоки.

1.7. Общите условия са неразделна част от договора за покупка. В случай, че продавачът и купувачът сключат писмен договор за покупко-продажба, в който се споразумяват условия, различни от общите условия, клаузите на договора за покупко-продажба имат предимство пред общите условия.

1.8. Правоотношенията между продавача и купувача, който е търговец, неуредени изрично от настоящите общи условия или рамковия договор между продавача и купувача, се уреждат от съответните разпоредби на Търговския закон.

1.9. Списъкът със стоки на всеки уебсайт за електронна търговия, управляван от продавача, е каталог на нормално доставени стоки и продавачът не гарантира незабавната наличност на всички изброени стоки. Наличността на стоките ще бъде потвърдена за купувача въз основа на въпроса на купувача.

 

Договор

2.1 Уеб интерфейсът на електронния магазин съдържа информация за стоките, включително изброяване на цените на отделните стоки и разходите за връщане на стоките, освен ако тези стоки поради самото си естество не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски път. Цените на стоките са посочени с включен ДДС и всички свързани такси. Цените на стоките остават валидни за периода, в който са показани в уеб интерфейса на магазина в момента на поръчката. Тази цена ще бъде посочена в поръчката и в протокола, потвърждаващ получаването на поръчката за стоки.
2.2. Уеб интерфейсът на магазина съдържа и информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, посочени в уеб интерфейса на магазина, се прилага само в случаите, когато стоките се доставят на територията в България .
2.3. Всички оферти за продажба на стоки, публикувани на уебсайта на онлайн магазина, са с информативен характер и необвързващи, като Продавачът не е длъжен да сключва договор за покупко-продажба на тези стоки. За да поръча стоки, Купувачът попълва формата за поръчка на уебсайта на онлайн магазина. Поръчката на стоки, създадена в сайта на онлайн магазина, представлява предложение за сключване на договор за покупка. Преди да изпрати поръчката на Продавача, Купувачът има право да провери и промени данните, въведени от Купувача в поръчката, като вземе предвид и възможността на Купувача да открие и коригира грешките, допуснати при въвеждане на данните в поръчката. да промени както заявените стоки, така и доставката, сумата на приложената отстъпка с помощта на купони за отстъпка и начина на плащане, т.е. да провери всички данни, които е въвел в поръчката. След изпращане на поръчката, Продавачът незабавно информира Купувача за приемането на тази поръчка чрез електронна поща на адреса, предоставен от Купувача. Продавачът винаги има право, в зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, покупна цена, прогнозни разходи за доставка) да поиска от Купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона). Договорът за покупко-продажба между Продавача и Купувача се създава чрез доставка на потвърждението на поръчката (приемане), което се изпраща от Продавача на Купувача по електронна поща на имейл адреса на Купувача или в потребителския интерфейс, означен като „окончателен“. потвърждение на поръчката". Купувачът приема, че продавачът не е длъжен да сключи договор за покупко-продажба. Със създаването на поръчка купувачът потвърждава, че се е запознал с настоящите Общи условия, Политиката за рекламации и Условията за защита на личните данни преди сключването на договора и че е съгласен с тях, в редакцията, валидна към момента на създаване на поръчката Всички оферти за продажба на стоки, публикувани на уебсайта на онлайн магазина, са с информативен характер и необвързващи, като Продавачът не е длъжен да сключва договор за покупко-продажба на тези стоки. За да поръча стоки, Купувачът попълва формата за поръчка на уебсайта на онлайн магазина. Поръчката на стоки, създадена в сайта на онлайн магазина, представлява предложение за сключване на договор за покупка. Преди да изпрати поръчката на Продавача, Купувачът има право да провери и промени данните, въведени от Купувача в поръчката, като вземе предвид и възможността на Купувача да открие и коригира грешките, допуснати при въвеждане на данните в поръчката , да промени както заявените стоки, така и доставката, сумата на приложената отстъпка с помощта на купони за отстъпка и начина на плащане, т.е. да провери всички данни, които е въвел в поръчката.

2.4. Сключеният договор (включително договорената цена) може да бъде променен или развален само по съгласие на страните или по причини, установени от закона. Купувачът се съгласява с използването на средства за комуникация на дълги разстояния при сключване на договора за покупко-продажба. Разходите, направени от Купувача при използване на средства за комуникация на дълги разстояния във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), се заплащат от самия Купувач и тези разходи не се различават от основните процент.
2.5. Взаимоотношенията и евентуалните спорове, възникнали въз основа на договора, ще бъдат разрешавани изключително съгласно законодателството на Бълграска република и компетентните съдилища в Българска република.
2.6. Договорът се сключва на бълагрски език. Ако за нуждите на Купувача е необходим превод на текста на договора, важи, че в случай на спор относно тълкуването на условията се прилага тълкуването на договора на български език.
2.7. Сключеният договор се архивира от Продавача за период от най-малко пет години от сключването му, но за най-дълъг срок съгласно съответните правни разпоредби, с цел успешното му изпълнение и е недостъпен за трети лица. Купувачът има право да поиска писмено предоставяне на договора. Информация за отделните технически стъпки, водещи до сключването на договора, е видна от тези ОУ, където този процес е ясно описан.
2.8. С договора за покупко-продажба Продавачът се задължава да предаде на Купувача стоките, предмет на покупката, и да му позволи да придобие собственост върху тях, а Купувачът се задължава да поеме стоките и да заплати покупната цена на Продавача.

2.09. Продавачът ще предаде стоките на Купувача, както и документите, свързани със стоките, и ще даде възможност на Купувача да придобие собственост върху стоките в съответствие с договора.
2.10. Продавачът изпълнява задължението да предаде стоката на Купувача, ако му позволи да обработва стоката на мястото на изпълнение, като го уведоми своевременно за това.
2.11. Съгласно изменениет информацията за данък върху добавената стойност във вече издаден данъчен документ (фактура) не може да бъде променяна. Данните в данъчния документ (фактура) могат да бъдат променяни само ако клиентът все още не е приел и платил стоката.
2.12. Теглото, размерите и другите данни за стоките, съдържащи се в каталозите, проспектите и другите документи на продавача, предоставени от производителя, могат да се различават от действителността с ± 3% от посочената стойност.

III. Покупна цена

3.1. Всички цени са по договаряне. Онлайн магазинът е с винаги актуални и валидни цени.
3.2. Купувачът е длъжен да заплати на продавача покупната цена на стоките, уговорена в договора за покупка и/или съгласно ценовата листа на продавача, валидна към момента на сключване на договора за покупка, включително разходите за доставка на стоките (по-нататък наричана "покупна цена").
3.3. Купувачът е длъжен да заплати на продавача покупната цена за уговорената стока в срока съгласно договора за покупка, но най-късно при приемане на стоката.
3.4 Продавачът не изисква депозит или друго подобно плащане от Купувача.
3.5. Купувачът приема, че може да има случаи, когато договорът между Продавача и Купувача не е сключен, особено в случаите, когато Купувачът поръчва стоки на цена, публикувана по погрешка поради дефект във вътрешната информационна система на Продавача или грешка на персонала на Продавача. В такъв случай продавачът има право да се откаже от договора за покупка, дори след като купувачът е получил имейл, потвърждаващ поръчката му, за което продавачът уведомява купувача без неоправдано забавяне. Примери за това, когато може да възникне погрешно публикувана цена, са главно следните:
• цената на стоките е неправилна на пръв поглед (напр. не взема предвид покупната цена или обичайната цена на стоките);
• една или повече цифри остават или липсват от цената на стоката;
3.6. Разходите, свързани с монтажа и демонтирането на стоките, не са включени в покупната цена на стоките и продавачът не е длъжен да предостави тези услуги на купувача.
3.7. Таксата за рециклиране се показва отделно за всяко електрическо устройство и също така е посочена в данъчния документ за купувача.

Условия за плащане

4.1. Продавачът приема следните условия на плащане:
а. плащане с карта по време на покупка,
б) плащане през интернет интерфейса на банката,
в. плащане с MasterCard или Visa през портала за интернет разплащания,
4.2. Продавачът има право да изиска заплащане на цялата покупна цена, преди да изпрати стоките на Купувача.

Условия за доставка

5.1. Продавачът осигурява транспорт само на територията България. Ако Купувачът желае да изпрати стоките в чужбина, не е възможно да се извърши транспортът по този начин. Във всеки случай договорните отношения, когато купувачът е чужденец, ще се уреждат от българската правна система, а в случай на спор съдът в България ще има местна и материална юрисдикция.

5.2.

Стоките могат да бъдат изпратени на Купувача с куриерска фирма ЕКОНТ Експрес/СПИДИ

 Цените за доставка:

до офис на Еконт/СПИДИ - 5 лв.

до посочен от Вас точен адрес/личен адрес - 6лв.

Пакетa БГ СПИДИ/ЕКОНТ. При поръчка над 200лв. доставката е безплатна.
Цената включва доставка и опаковка.


5.3. Доставката се разпределя според наличността на продуктите и оперативните възможности на Продавача, извършва се във възможно най-кратък срок, обикновено в рамките на 3-5 работни дни от потвърждението на поръчката. В изключителни случаи срокът за доставка може да бъде по-дълъг, за което купувачът ще бъде уведомен на посочения имейл. Доставката не включва монтаж на артикула за изпълнение.
5.4. Купувачът е длъжен да провери състоянието на пратката (брой опаковки, изправност на лентата с фирменото лого, повреда на кутията) при превозвача веднага при доставката съгласно приложената транспортна бележка. Купувачът има право да откаже приемането на пратка, която е например непълна или повредена. Ако Купувачът поеме повредената пратка от превозвача, е необходимо да опише повредата в приемо-предавателния протокол на превозвача.
5.4. Непълна или повредена пратка трябва да бъде докладвана незабавно по електронна поща на адрес podpora@philips-eshop.bg, трябва да се изготви протокол за повреда с превозвача и да се изпрати на Продавача електронна поща или по пощата без неоправдано забавяне . Допълнителна рекламация на непълнота или външна повреда на пратката не лишава Купувача от правото на рекламация на стоката, но Купувачът е длъжен да докаже, че стоката вече е имала претендираните дефекти към момента на получаване. .

Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай направете рекламация на куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.


5.5. В случай, че по причини от страна на Купувача е необходимо стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоките, или разходи, свързани с друг метод на доставка.
5.6. Ако Продавачът трябва да изпрати стоките, той ще предаде стоките на Купувача, като ги предаде на първия превозвач за транспорт за Купувача и ще даде възможност на Купувача да упражни правата от договора за транспорт срещу превозвача, Продавачът ще предаде стоката на Купувача веднага щом стоката му бъде предадена от превозвача.
5.7. Продавачът ще предаде на Купувача обекта на покупката в договореното количество, качество и дизайн.
5.8. Ако не е уговорено как да бъдат опаковани стоките, Продавачът ще опакова стоките според митниците; ако не са, тогава по начин, необходим за запазване и защита на стоките. Продавачът подготвя стоките за транспорт по същия начин.
5.9. Рискът от увреждане на имуществото преминава върху Купувача при приемане на стоките от Купувача.
5.10. При забава за приемане на стоката, другата страна има право да продаде стоката по подходящ начин след предварително уведомяване по сметката на закъснялата страна, след предоставяне на закъснялата допълнителен разумен срок за приемане. Това важи и ако страната е в забава с плащането, от което зависи доставката на стоките.

Отговорност за грешки, гаранция, рекламации
6.1. Продавачът носи отговорност за грешки в продукта. Купувачът, който е предприемач, е длъжен незабавно да направи рекламация, преди всичко директно в оторизиран сервизен център. Служителите на отдела за рекламации ще предоставят актуален списък на сервизните центрове. Ако не е възможно да се осигури ремонта по този начин, продавачът ще осигури ремонта.

6.2. Разглеждането на жалби се подчинява на действащите Правила за жалби, в частите, които засягат предприемачите, публикувани на уебсайта на продавача www.philips-eshop.bg. Ако разпоредбите на Процедурата за рекламации, публикувана на уебсайта на продавача www.philips-eshop.bg, са в противоречие с разпоредбите на тази Процедура за рекламации съгласно настоящите Бизнес правила и условия за предприемачи, разпоредбите на тези Бизнес правила и условия за предприемачи се прилага към жалбата на предприемача. С щракване върху квадратчето преди да изпрати поръчката на продавача, купувачът потвърждава, че е прочел Политиката за рекламации и е съгласен с нея в нейната цялост, като в същото време потвърждава, че е надлежно информиран за условията и начина на рекламиране на стоките, включително информация за това къде може да се направи рекламация и за извършването на гаранционни ремонти.

6.3. Процедурата за рекламация се прилага за стоки, закупени от купувача от продавача под формата на електронна търговия на уебсайта на електронната търговия на продавача. Процедурата за рекламация в този формуляр е валидна за всички бизнес случаи, освен ако не са договорени други гаранционни условия.

6.4. По време на гаранционния срок купувачът има право да търси отговорност от продавача за дефекти на стоките, които показват грешки, за които производителят или продавачът отговарят.

6.5. Купувачът е длъжен да прегледа стоката

при приемане на стоката. Ако не го направи, той може да предяви рекламации за недостатъци, открити при този преглед, само ако докаже, че стоките вече са имали тези дефекти към момента на получаване на стоките.

6.6. Ако стоката покаже дефекти, клиентът има право да предяви рекламация директно към лице, упълномощено от производителя на стоката да извършва ремонт (наричано по-долу „упълномощено лице“. Актуалният списък на упълномощените лица е даден в гаранционния сертификат или изпратен на купувача от продавача по негово искане или публикуван на уебсайта на продавача www.philips-eshop.bg Освен това купувачът попълва формуляра за рекламация и го предава както на продавача, така и на посочения лице. Формата на формуляра се определя от продавача и образецът му се поставя на сайта на продавача. Купувачът е длъжен да посочи точно вида и степента на недостатъците на стоката във формуляра Процедурата за рекламация на стока започва в деня, в който са изпълнени всички следните условия: .

а) доставка на попълнения формуляр за рекламация от купувача до продавача и посоченото лице,
б) доставка на рекламираните стоки от купувача на продавача,
в) доставка на кодове за достъп, пароли и др. към стоката от купувача към продавача към посоченото лице.

6.6. Купувачът е длъжен да рекламира дефекти на стоката пред продавача без неоправдано забавяне, в противен случай купувачът губи правото си срещу продавача да отстрани дефекта безплатно.

6.7. Купувачът няма право да прилага гаранцията за грешки, за които е бил уведомен от продавача по време на сключването на договора или за които, като се имат предвид обстоятелствата, при които е сключен договорът за покупка, той трябва знаех.

6.8. Продавачът винаги може да замени дефектния артикул с безупречен, вместо да отстранява дефекта, ако това не създава сериозни затруднения на купувача.

6.9. Правото на купувача да иска гаранцията на продавача изтича:

а) като не представи доказателство за плащане, аксесоари или документация на стоките,
б) не отчитане на очевидни грешки при приемане на стоката,
в) изтичане на гаранционния срок на стоката,
г) механични повреди на стоките, причинени от купувача,
д) използване на стоките при условия, които не съответстват на естествената среда поради тяхната влажност, химически и механични въздействия,
е) непрофесионално боравене, боравене или пренебрегване на стоките,
g) повреда на стоките поради прекомерно натоварване или използване в противоречие с условията, посочени в документацията,
з) общи принципи, технически стандарти или разпоредби за безопасност, валидни в Словашката република,
i) повреда на стоките поради неизбежни и/или непредвидими събития,
й) повреда на стоките от случайно повреждане и случайно повреждане,
к) от непрофесионална намеса, повреда по време на транспорт, повреда от вода, пожар, статично или атмосферно електричество или друго непреодолима сила,
л) намеса в стоките от неоторизирано лице.

6.10. Гаранцията не покрива нормалното износване на артикула (или неговите части), причинено от употреба. Следователно по-краткият живот на продукта не може да се счита за дефект и не може да бъде предмет на оплакване.

6.11. Продавачът е длъжен да обработи рекламацията и да прекрати рекламационната процедура по един от следните начини:

а) чрез предаване на ремонтирани стоки,
б) чрез размяна на стоки,
в) чрез връщане на покупната цена на стоката,
г) обосновано отхвърляне на рекламацията на стоката.

6.12. Гаранционният срок е 12 месеца (освен ако за конкретни случаи не е посочен друг гаранционен срок) и започва да тече от деня на получаване на стоката от купувача. Гаранционният срок се определя от гаранционните условия на производителя в съответствие със съответните условия съгласно Търговския закон. За избрани продукти гаранцията на производителя за купувачите е ограничена.

6.13. Първо, клиентът може да поиска безплатен ремонт или безплатна доставка на потребителски стоки от продавача. Купувачът има право да замени стоките само ако това не е непропорционално поради естеството на дефекта. Оторизираният сервизен център ще реши дали дефектът е пропорционален под формата на писмена оценка на дефекта. Въз основа на това решение ще бъдат предприети последващи действия съгласно закона.

6.14. Ако договорът е нарушен по съществен начин от доставката на стоки с дефекти, купувачът може:

а) изисква отстраняване на дефекти чрез доставка на стоки за замяна на дефектни стоки, доставка

б) да изисква отстраняване на дефектите чрез ремонт на стоките, ако дефектите са поправими,

6.15. Изборът между претенциите, изброени в 6.14., принадлежи на купувача само ако той уведоми продавача чрез своевременно уведомление за дефекти или без ненужно забавяне след това уведомление. Предявената рекламация не може да бъде променяна от купувача без съгласието на предаващият. Въпреки това, ако се окаже, че дефектите в стоките са непоправими или че ремонтът им ще бъде свързан с непропорционални разходи, купувачът може да изиска доставка на стока за замяна, ако поиска от продавача това без неоправдано забавяне, след като продавачът го е уведомил на този факт. Ако продавачът не отстрани недостатъците на стоката в разумен допълнителен срок или ако обяви преди изтичането на срока, че няма да отстрани недостатъците, купувачът може да се откаже от договора или да поиска подходяща отстъпка от покупната цена.

 

6.16. Необходими документи за приемане на рекламирани стоки в клона при покупка от предприемач, платец на ДДС:

а) Поръчаните за лично вземане стоки могат да се приемат само от управителя на фирмата или упълномощено от него лице.
б) При идване на служител на фирмата да вземе стоката е необходимо пълномощно от управителя с лична карта на упълномощения служител.
в) За проверка на управителя или упълномощено от него лице е необходимо представяне на валидна лична карта и извлечение от Търговска или Търговски регистър за предотвратяване на объркване на лица при получаване на стоки.

 

VII. Отказ от договора Отказ от договора от страна на Купувача - юридическо лице

7.1. Купувачът, който е юридическо лице, има право да се откаже от договора само по законови причини
7.2. Купувачът не може да се откаже от договора или да иска доставка на нова стока, ако не може да върне стоката в състоянието, в което я е получил. това не важи
а) ако е настъпила промяна в състоянието в резултат на проверка с цел откриване на дефект на стоката,
б) ако Купувачът е използвал стоката преди да бъде открит дефектът,
в) ако Купувачът не е причинил с действие или бездействие невъзможността за връщане на стоките в непроменен вид.
7.3. Ако Купувачът не съобщи в срок за дефект на стоката, той губи правото да се откаже от договора.
7.4. Купувачът не може да се откаже от договора, чийто предмет е:

a) продажба на стоки, затворени в защитна опаковка, които не са подходящи за връщане поради опазване на здравето или хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била повредена след доставката, например стоки за грижа за зъбите, аксесоари за самобръсначки и др.

 

VIII. Отказ от договора от страна на Продавача
8.1. Продавачът има право да се откаже от договора за покупка поради изчерпване на складовите наличности, липса на наличност на стоките или ако производителят, вносителят или доставчикът на стоките, уговорени в договора за покупка, е спрял производството или също е направил сериозни промени, които направи невъзможно изпълнението на задълженията на продавача, произтичащи от договора за покупка или поради непреодолима сила, или ако, дори след като е положил всички усилия, които могат да се изискват от него, той не е в състояние да достави стоките на клиента в рамките на периода определена от настоящите условия или на цената, посочена в онлайн магазина. Продавачът е длъжен незабавно да уведоми купувача за това обстоятелство и да му върне вече платения депозит за стоката, уговорен в договора за покупка, в срок от 14 работни дни от уведомлението за отказ от договора чрез превод по сметка, посочена от купувача, освен ако страните не се споразумеят за друго. Продавачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба, дори ако купувачът не е поел стоката в рамките на пет работни дни от датата, на която купувачът е бил длъжен да поеме стоката.

8.2. Продавачът също има право да се откаже от сключения с клиента договор

в случай на очевидна грешка в цената на стоките (т.е. цени, които са ясно различни от обичайната цена за този тип/вид стоки). За очевидна грешка в цената на стоката се счита например неправилно посочване на първите три цифри вместо четири; една цифра по-ниска цена (напр. една цифра "изпада" при посочване на цената); очевидно ниска цена на стоката (напр. 50% по-ниска цена от обичайната за този вид и вид стока, без да е посочено, че стоката е на разпродажба или друга отстъпка); и други очевидни печатни грешки, очевидни грешки в описанието на продукта, изображението и др., или в случай на очевидно погрешна грешка в информацията, предоставена от оператора на клиентския център. Ако купувачът вече е заплатил част или цялата покупна цена, тази сума ще му бъде върната в рамките на 14 работни дни от съобщението за отказ от договора по същия начин, по който потребителят е платил. Горепосочените разпоредби се прилагат аналогично и при анулиране на поръчка и също се прилагат аналогично при деклариране на размера на отстъпката за различни отстъпки или маркетингови промоции.

8.3. Ако Купувачът вече е платил част или цялата покупна цена, тази сума ще бъде преведена обратно по неговата сметка или адрес възможно най-скоро след като Продавачът се оттегли от договора за покупка.

Информационна сигурност и защита
9.1. При поръчка на стоки купувачът е длъжен да предостави вярна информация. Данните, предоставени от Купувача при поръчка на стоките, се считат за верни от Продавача.
9.2. Продавачът декларира, че всички лични данни са поверителни, ще бъдат използвани само за изпълнение на договора с Купувача и маркетинговите действия на Продавача и няма да бъдат разкривани по друг начин, предоставяни на трета страна и др. с изключение на ситуацията, свързана с дистрибуция или плащане, свързано с поръчаните стоки (обявяване на име и адрес за доставка). Продавачът процедира по такъв начин, че субектът на данните да не претърпи вреди на правата си, по-специално правото на запазване на човешкото достойнство, и също така се грижи за защита срещу неразрешена намеса в личния и личния живот на субекта на данните. Личните данни, предоставени доброволно от Купувача на Продавача с цел изпълнение на поръчката и маркетинговите действия на Продавача, се събират, обработват и съхраняват в съответствие с приложимите закони на Словашката република. Купувачът дава съгласието си на Продавача за събиране и обработване на лични данни в размер на: име и фамилия, адрес на живеене, електронен адрес, телефонен номер за целите на изпълнение предмета на сключения договор за покупко-продажба и използване за Маркетингови цели на Продавача (по-специално за изпращане на бизнес съобщения, телемаркетинг, SMS), до момента на неговото писмено изявление за несъгласие с тази обработка, изпратено на адрес REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, CZ. В този случай за писмено изявление се счита и електронен формуляр. Купувачът има право на достъп до личните си данни и право да ги коригира, включително право да поиска обяснение и коригиране на грешно състояние и други законови права върху тези данни. Продавачът може да упълномощи трето лице като обработващ личните данни на Купувача. Личните данни ще бъдат обработвани за неопределено време. Личните данни ще бъдат обработвани в електронен вид по автоматизиран начин или в печатен вид по не автоматизиран начин.

X. Заключителни разпоредби

10.1. Извънсъдебното разглеждане на жалби на Купувачи се осигурява от Продавача чрез електронен адрес info@philips-eshop.bg. Информация за разглеждане на жалбата на Купувача ще бъде изпратена от Продавача на имейл адреса на Купувача.
10.2. Тези условия са валидни за всички договори за покупко-продажба, сключени между Продавача и Купувача. Продавачът си запазва правото да променя общите условия. Въпреки това, продавачът не може да промени тези условия без съгласието на купувача, ако договорът за покупка вече е сключен. Такъв Купувач се подчинява на условията, валидни към датата на сключване на договора за покупка, освен ако страните по договора не се договорят друго.
10.3. Продавачът си запазва правото да променя тези общи условия. Задължението за писмено уведомяване за промени в настоящите общи условия се изпълнява чрез публикуването им на сайта на електронния магазин на продавача. Въпреки това, валидно сключен договор се ръководи от общите търговски условия към момента на сключването му.