Принципи на обработка на лични данни

ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Отбелязвайки съответното поле във формуляра за поръчка, разположен на уебсайта, вие декларирате, че сте се запознали с тези принципи за защита на вашите лични данни, обработвани от компанията REDA, a.s., Идентификационен номер на дружеството: 18828507, Hviezdoslavova 1456/55d,Slatina, 627 00 Бърно, Чехия, регистрирана в търговския регистър Бърно, проведено в Окръжния съд в Бърно, (наричано по-долу „Компанията“), като администратор на лични данни съгласно условията на акт № 18/2018 г. сб. относно защитата на личните данни и Регламент на Европейския парламент (наричан по-долу „DEPA“) и на Съвета № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 95/46 / ЕО (наричана по-долу само „GDPR“).

Цел, обхват на обработка на лични данни:

Компанията обработва само точни лични данни, които е получила от вас, като клиенти - купувачи, които правят поръчка на стоки в компанията чрез уебсайта www.philips-eshop.bg, като компанията събира и обработва само тези лични данни на клиентите за посочената цел, по-долу в посочения размер, за срока на договорните отношения между Дружеството и бизнес партньора, съответно за периода, неизбежно необходим след предоставяне на изпълнение съгласно сключените договорни отношения, но за най-дълъг период от 5, т.е. пет години от датата на предоставяне на данните (от обстоятелствата по делото не следва, че личните данни трябва да се обработват по-дълго време, например при забавяне на съдебни производства и др. .).

Компанията не обработва чувствителни лични данни.

Компанията обработва лични данни без съгласието на субектите на лични данни като цяло за тази цел:

изпълнение на договора за покупка, сключен между субекта на личните данни (клиента и купувача) и Дружеството (като администратор на лични данни и продавач) - виж статията. 6 параграф 1 буква б) GDPR; и
изпълнение на законови задължения, особено на задълженията, произтичащи от Дружеството съгласно Закон № 297/2008 Coll. относно защитата срещу легализирането на доходи от престъпна дейност и финансиране на тероризма (наричан по-долу „Закона за борба с изпирането на пари“), евентуално произтичащи от други правни разпоредби; и
с цел разрешаване на евентуални претенции на клиента (купувача) поради неправилно изпълнение на стоките, доставени на клиента от Дружеството и с цел възможна процесуална защита срещу неразрешени претенции на клиенти, произтичащи от договорните отношения, сключени между клиента и Дружеството чрез уебсайтът

Субекти на защита на личните данни

Клиенти на Компанията

Целта на обработката на лични данни от тези субекти е да се осигури изпълнението на договора, сключен между клиента на Дружеството и Дружеството чрез уебсайта www.philips-eshop.bg, докато правните основания за обработка са основанията, изброени в чл. Аз на тези принципи.

Дружеството обработва личните данни на субектите от тази категория в следния обхват: име, фамилия, e-mail, телефонен номер, адрес за доставка.

III. Източници на лични данни

Компанията получава лични данни директно от субектите на данни като част от формуляра за поръчка при сключване на договора. Дружеството информира засегнатите лица кога предоставянето на лични данни е необходимо за установяване на сътрудничество и кога, напротив, то е доброволно, но предоставянето на такива лични данни ще улесни взаимната комуникация между субекта на данните и Дружеството и ще направи предоставянето на услуги значително по-ефективно.

Сигурност на личните данни

Фирмата гарантира сигурността на личните данни в зависимост от оценката на конкретните рискове. Дружеството е предприело и мерки за предотвратяване на неоторизиран или случаен достъп до лични данни, тяхната промяна, унищожаване или загуба, неоторизирано прехвърляне, обработване, както и други злоупотреби. Достъп до лични данни имат само упълномощени лица, които са упълномощени да работят с лични данни. Служителите са инструктирани за боравене с лични данни и подлежат на система за вътрешен контрол, както и на задължението за поверителност. Личните данни са защитени в максималната възможна степен с помощта на съвременни технологии, които отговарят на нивото на техническо развитие и степента на риск от злоупотреба. Компанията поддържа технически и организационни мерки, които предотвратяват злоупотреба, повреда или унищожаване на лични данни от придобиването им до премахването им.

Обработващи и получатели на лични данни

Приоритет на Дружеството е да не предоставя лични данни на трета страна за други цели, които не са свързани с предоставянето на услугите на Дружеството. Личните данни обаче могат да бъдат прехвърляни на други лица в допълнение към Компанията и нейните служители с цел осигуряване на целите, описани по-горе:

на субекти, които упражняват своите правомощия – личните данни се предоставят с цел изпълнение на законови задължения от страна на Дружеството
лица, които осигуряват прилагането на закона и правоприлагащите органи или други органи, които прилагат закона в рамките на тяхната юрисдикция
на друг администратор - личните данни се предоставят с цел изпълнение на договорни задължения

(застрахователни компании, банки, договорни партньори, данъчни, счетоводни и правни консултанти и др.).

Клиентът потвърждава, че Компанията си сътрудничи с

- от REDA, a.s.

Права на субектите на данни

Субектите на данни имат право

да бъдете информирани и да имате достъп до вашите обработвани лични данни (право на информираност и право на достъп съгласно член 15 от GDPR)
получаване на корекции на неточни лични данни (право на корекция съгласно член 16 от GDPR)
да получите изтриване на Вашите лични данни (право на изтриване съгласно член 17 от GDPR)
ограничаване на обработката (право на ограничаване на обработката съгласно член 18 от GDPR)
за да получим вашите лични данни, които ни предоставяте (право на преносимост на данните съгласно член 20 от GDPR)
възразява по причини, свързани с неговата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни въз основа на легитимни интереси или изпълнението на задача от обществен интерес (право на възражение съгласно член 21 от GDPR)

Горепосочените права могат да бъдат упражнени при спазване на законовите условия. В случай, че личните данни са били обработвани въз основа на съгласие, ние Ви информираме, че съответното лице има право да оттегли това съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката на личните данни преди оттеглянето на съгласието.

VII. Упражняване на правата на засегнатите лица

Ако субектът на данни се интересува да упражни правото си или да оттегли изрично даденото си съгласие, той изпраща искане (въпрос) до Дружеството, в което посочва предмета на своето искане (въпрос), по-специално, например какво право иска да упражнява, така че Компанията да може да предприеме необходимите стъпки за зачитане на това право и . Заявката (въпросът) може да бъде доставена до компанията по следните начини


писмено на адреса на управление на дружеството
по електронна поща на адрес: info@reda.cz

В случай, че трябва да съобщим каквато и да е информация, свързана с обработката на лични данни на конкретно лице, ние имаме право да поискаме потвърждение на самоличността на субекта на данни, изпълняващ искането (въпроса), за да може Дружеството да се убеди в легитимността на искането. Засегнатото лице има право да подаде жалба до Службата за защита на личните данни, ако е убедено, че правата му са нарушени https://dataprotection.gov.sk/uoou/