Процедура за рекламации

Процедура за рекламации

Процедурата за рекламация описва как да процедирате, когато предявявате претенции за стоки, закупени от продавача
За да се осигури единна и правилна процедура за разглеждане на искове от дефектно изпълнение по време на доставка на стоки (жалби), компанията Reda a.s., Hviezdoslavova 1456/55d, 627 00 Бърно, Чехия,ID: 18828507 (наричана по-долу „продавачът“) е издал тази процедура за рекламация.

Със сключването на договора за покупко-продажба и приемането на стоката от продавача, купувачът потвърждава, че се е запознал с тази процедура за рекламация преди сключването на договора за покупко-продажба и че е съгласен с нея, като тя е валидна и действаща към момента на сключването на договора.

Договор за покупка (създаване на поръчката).
Ако тази процедура за рекламация не дефинира термина, той се разбира в смисъла, в който е дефиниран в Общите условия. Ако и там не е дефинирано, то се разбира в смисъла, в който се използва от валидни и действащи правни разпоредби.

Като доказателство за гаранция (гаранционен сертификат), продавачът издава документ за покупка (фактура - наричана по-долу гаранционен сертификат) за всеки закупен артикул със законово изискваните данни, необходими за прилагане на гаранцията (по-специално име на продукта, цена, количество).

1. Уводни разпоредби
1.1. Продавачът носи отговорност за дефекти на стоките в момента на получаване на стоките от купувача или в момента на предаване на първия превозвач за транспортиране на стоките до купувача, стига дефектът да се претендира от купувач в сроковете, посочени в чл.5 от процедурата за рекламация.
1.2. При установяване на дефект в закупената стока в рамките на гаранционния срок, клиентът има право на рекламация от продавача поради дефектно изпълнение (рекламация).
1.3. Под дефект се разбира промяна (свойства) на стоката, причината, за която е използването на неподходящ или нискокачествен материал, несъответствие с технологията или неподходяща технология или неподходящи дизайнерски решения.
1.4. Промяна (свойства) на стоката, настъпила по време на гаранционния срок в резултат на износване, неправилна употреба, недостатъчна или неподходяща поддръжка, в резултат на естествени промени в материалите, от които е изработена стоката, в резултат на повреди от потребителят или трета страна не може да се счита за дефект или друга неправилна намеса.

2. Задължения на купувача при приемане на пратката от превозвача
2.1. Купувачът е длъжен да провери пратката за повреди веднага след получаването й от превозвача. Пратка, съгласно тази процедура за рекламация, означава опаковани стоки, предадени от продавача на първия превозвач.
2.2. Очевидната повреда на пратката трябва да бъде докладвана писмено на превозвача в момента на приемането й от купувача. Купувачът е длъжен да опише начина на повреда на пратката в транспортния (придружаващия) документ на превозвача или протокола за повреда в момента на получаване на пратката. Купувачът не е длъжен да приеме пратката от превозвача, ако пратката е явно повредена. В случай, че купувачът не посочи очевидна повреда на пратката в транспортния (придружаващия) документ на превозвача или ако не е изписан протокол за повреда, се приема, че пратката е получена от купувача видимо невредима.
2.3. Купувачът трябва да уведоми продавача за скрити повреди по пратката не по-късно от 2 работни дни след получаване на пратката, писмено със следната информация: име и адрес на купувача, идентификационен номер на пратката (номер на код на пакета), описание на повреда на пратката и фотодокументиране на повредата (опаковка, стоки) .
2.4. Продавачът не носи отговорност за грешки, причинени от превозвача.

3. Права от дефектно изпълнение

3.1.1. В случай, че по време на гаранционния срок възникне дефект, при който закупената стока не може да се използва правилно или може да се използва само частично и е възможно този дефект да бъде отстранен, купувачът има право на безплатното му, навременно и правилно отстраняване. Вместо отстраняване на дефекта, купувачът може да поиска замяна на артикула или, ако дефектът засяга само част от артикула, замяна на част, ако това не води до неоправдани разходи за продавача, предвид цената на артикулите или сериозността на дефекта. При подаване на рекламация от страна на купувача, упълномощеният служител на продавача е длъжен да информира купувача за горепосочените права.

3.1.2. В случай на дефект, който не може да бъде отстранен и който пречи на продукта да се използва правилно като продукт без дефект и в случаите, предвидени от съответната правна уредба, купувачът има право да замени продукта или има право да да се откаже от договора за покупка. Купувачът има същите права, дори ако дефектите са отстраними, но купувачът не може да използва правилно продукта поради повторна поява на дефекта след ремонт или поради по-голям брой дефекти.

3.1.3. Ако се касае за непоправим дефект, но който не пречи на правилното използване на стоката, купувачът има право на разумна отстъпка от цената на стоката.

3.2. Купувач, който не е потребител

3.2.1 Ако договорът е нарушен по съществен начин чрез доставката на стоки с дефекти, купувачът може:

а) да изиска отстраняване на дефектите чрез доставка на заместващи стоки
б) да потърси липсващи стоки
в) да поиска отстраняване на дефекти по стоките,
г) да изисква отстраняване на дефектите чрез ремонт на стоките, ако дефектите са поправими,
д) да поиска разумна отстъпка от покупната цена или да се откаже от договора.

3.2.2. В случай на доставка на стоки

с недостатъци, договорът е нарушен в незначителна степен, а купувачът може да поиска или доставка на липсващите стоки и отстраняване на други недостатъци на стоките, или отстъпка от покупната цена. 

3.3. Купувачът е длъжен да уведоми продавача за избраното от него право при уведомяване за дефектите. Изборът между гореспоменатите права от дефектно изпълнение принадлежи на купувача, само ако той уведоми продавача за дефекта в рамките на сроковете съгласно членове 5.1. до 5.3. от процедурата по жалби, заедно с представяне на документи по чл. 4.1. от Процедурата за рекламации. Заявеното право от дефектно изпълнение не може да бъде променяно без съгласието на продавача.
3.4. Правото на дефектно изпълнение се счита за надлежно упражнено, ако дефектната стока е комплектована, упражняването на правото на дефектно изпълнение не е възпрепятствано от общите принципи на хигиената и документите по чл. 3.3. процедура за рекламации.

4. Мястото за упражняване на правото от рекламации и редът за предявяване на рекламация
4.1. Купувачът предявява правото си от рекламации към лицето, упълномощено от производителя на стоката да извършва гаранционни ремонти (наричано по-нататък „посочено лице“). Списъкът на посочените лица е даден в гаранционното писмо или изпратен на купувача по негово искане от продавача или публикуван на уебсайта на продавача www.philips-eshop.sk.

4.2. След това купувачът попълва формуляра за рекламация и го предава както на продавача, така и на посоченото лице. Формата на формуляра се определя от продавача и моделът му се поставя на уебсайта на продавача. Купувачът е длъжен да посочи точно вида и степента на недостатъците на стоката във формуляра. Процедурата за рекламация на стоки започва в деня, когато са изпълнени всички следните условия:
а) доставка на попълнения формуляр за рекламация от купувача на продавача,
б) доставка на рекламираните стоки от купувача на продавача,
в) доставка на кодове за достъп, пароли и др. към стоките от купувача към продавача.

Срокове за упражняване на правото на рекламация
5.1. Купувачът е длъжен да упражни (потърси) всички права от продавача без ненужно забавяне в сроковете, определени от Общите условия на продавача и чл. 5.2. и 5.3. процедура за рекламация и по начина, посочен в настоящата процедура за рекламация.
5.2. При дефекти на стоката, които са установени от купувача при получаване на стоката (явни дефекти), купувачът е длъжен да рекламира пред продавача в момента:
- когато стоката е доставена от превозвача не по-късно от 5 работни дни от датата на получаване на стоката, като за спазване на определения срок, решаваща за предявяване на рекламация е датата на приемо-предавателния протокол на съответния превозвач. Дефектна доставка, изпратена от превозвача, като това не засяга задължението за докладване на повреда на пратката в срока съгласно 2.3. процедура за рекламации.
5.3. Скритите недостатъци на стоката, които стават явни едва след получаване на стоката, купувачът е длъжен да рекламира на продавача веднага щом ги открие, стига дефектът да се появи в рамките на
24 месеца от получаването на стоката от купувача, който е потребител,
12 месеца от получаване на стоката от купувач, който не е потребител,

 

5.4. Всяко забавяне на по-нататъшното използване на стоките може да доведе до влошаване на дефекта, влошаване на качеството на стоките и може да бъде причина за отхвърляне на рекламацията.
5.5. Времето за упражняването на правата поради неправилно изпълнение до момента, в който купувачът е бил длъжен да поеме стоката след приключване на ремонта, не се включва в гаранционния срок. Ако резултатът от процедурата по рекламация е замяната на рекламираната стока, гаранционният срок започва да тече отново след получаване на новата стока.
5.6. Гаранционният срок не може да се бърка с живота на стоките, т.е. времето, през което при правилна употреба и правилна грижа, включително поддръжка, стоките могат да издържат поради свойствата си, даденото предназначение и различията в интензивността на употребата им.
5.7. Ако купувачът не уведоми продавача за дефект в стоката в рамките на горепосочените срокове, или ако на продавача не бъде изпратена достатъчна документация за рекламация, купувачът губи всички права срещу продавача поради неправилно изпълнение на правото за рекламация.

6. Срокове за упражняване на права на рекламации
6.1. Продавачът или упълномощен от него служител, или определеното лице се произнася по жалбата

а) що се отнася до потребителя, незабавно, в сложни случаи в рамките на три работни дни. Този срок не включва времето, необходимо за експертна оценка на грешката, която е подходяща за вида на продукта или услугата. Жалбата, включително отстраняването на грешката, трябва да бъде разгледана без неоправдано забавяне, не по-късно от 30 дни от датата на подаване на жалбата. През този период продавачът може да приеме или отхвърли рекламацията, което ще бъде обяснено на купувача чрез имейл, изпратен на имейл адреса на купувача, посочен в Известието за рекламация.
б) ако не е потребител, не по-късно от 60 дни от деня на предявяване на рекламацията.

6.2. В случай, че продавачът отхвърли рекламацията, рекламираните стоки заедно с обосновката за отхвърляне на рекламацията от страна на продавача ще бъдат изпратени обратно на купувача за сметка на продавача на адреса, посочен в съобщението за рекламация.

7. Последен параграф


7.1. Факти, които не са регулирани от тази процедура за рекламация, ще бъдат разрешени между договарящите се страни, продавачът и купувачът, съгласно съответните разпоредби на Гражданския кодекс, както е изменен.
7.2. Тази процедура за подаване на жалби влиза в сила от 31.3. 2023 г.